Nyheter

Ny kvalitets- och utvecklingschef

Inge Alme anställs som kvalitets- och utvecklingschef på Infratek.

29/06/2016
Ny kvalitets- och utvecklingschef

Kvalitets- och utvecklingschef är en ny roll på Infratek Group. Inge Alme ska hjälpa VD Lars Bangen att utveckla, implementera, genomföra och upprätthålla utvalda strategiska initiativ i Norge, Sverige och Finland. Inge har också det övergripande ansvaret för kvalitets- och ISO certifiering, koncernens kärnprocesser, HMS och förbättringar inom ledarskap, inköp och produktivitet.

– Inges bakgrund gör att han är som klippt och skuren för jobbet. Han kommer att spela en viktig roll i koncernen och för vårt utvecklingsarbete. Han har stor erfarenhet av att implementera nya processer, exempelvis att etablera företagsövergripande professionella nätverk i ett internationellt företag och processer för nyckelkunder i en global säljorganisation, säger Lars Bangen. 

Inge Alme har en utbildning inom Industriell ekonomi och organisation från NTNU i Trondheim med specialisering inom HMS-ledning och riskanalys. Inge kommer närmast från Lloyd’s Register där han under de senaste åren haft flera viktiga uppdrag, bland annat som Teknisk direktör för konsultverksamheten och global säljdirektör för energidivisionen. Han var också mycket involverad i utvecklingen och implementeringen av en ny strategi för koncernen. 

– Infratek är en spännande nordisk koncern och bedriver verksamhet i sektorer som är viktiga för hela samhället, det lockade, säger Inge Alme som tidigare även varit HMS&Q-ansvarig i ett design- och byggprojekt för en spårtaxianläggning i Uppsala (testbana) och i Suncheon i Sydkorea.

Han har också varit säkerhetsansvarig för tunnelbaneprojektet i Oslo och delar av spårvägsprojektet i Bergen.

Infrateks nya kvalitets- och utvecklingschef har varit involverad i en rad olika riskanalyser och säkerhetsstudier för kunder som t.ex. Vattenfall, Statoil, Jernbaneverket, Trafikverket, Aker Solutions och Fortum. Samt bidragit i interna granskningar av olyckor i organisationer som NSB och Eka Chemicals. 

Inge Alme började på Infratek 1:a juni.

Nytt ramavtal med E.ON Elnät

Infratek har tecknat ett nytt treårigt ramavtal med E.ON Elnät avseende totalentreprenader för om- och tillbyggnad av regionnätstationer. Avtalet gäller geografierna syd och mitt och gäller till och med 2018, med option på 1+1 år.  

04/03/2016
Nytt ramavtal med E.ON Elnät

Upphandlingen skedde genom auktion där E.ON Elnät slutligen skriver kontrakt med tre stycken leverantörer inom regionerna syd, mitt och nord. Infratek kom på tredje plats regionerna syd och mitt.

─ Avtalet är ett led i hur vi kontinuerligt stärker upp vår marknadsposition, vi har som mål att växa – och det uppfyller vi, säger Lars Bangen, koncernchef på Infratek. 

Volymerna för de områden som Infratek har tilldelats är total 150 miljoner kronor och kommer disponeras ut mellan 1:an, 2:an och 3:an under avtalsperioden. E.ON Elnät kommer följa upp och utvärdera kvalitet i utförande och använda bedömningen som en av parametrarna  vid utdelning av projekten.

─ Att följa upp utvärderingen vid utdelning av projekt bådar gott för oss, vi har ett bra samarbete med E.ON Elnät och levererar bra kvalité i våra projekt, säger Bangen.

 

Infratek stärker nordisk position

Ledande entreprenörbolaget Infratek har förvärvat det finska bolaget PWR (Pohjolan Werkonrakennus). Den nordiska koncernen anställer samtidigt hundratals i Sverige, där man nyligen också gjort nyanställningar i ledningen.

11/01/2016
Infratek stärker nordisk position

− Vi kör igång leveransen av ett nytt miljardavtal med E.ON och har i det syftet lagt stora delar av hösten och vintern på att bygga upp nyetableringar och anställa ett hundratal nya medarbetare över hela Sverige, förklarar VD Lars Bangen.

Nu har bolaget också genomfört ett förvärv i Finland, som ytterligare stärker den nordiska marknadspositionen inom kritisk infrastruktur.

− Vi ska expandera, både genom organisk tillväxt och strukturella förändringar, säger Bangen.

Infratek är ledande på de lokala elnäten i Sverige och Norge och sedan tidigare på stamnätet i Finland. Med förvärvet tar bolaget också position på den finska lokalnätsmarknaden.

PWRs omsättningsprognos för 2015 är på över 200 miljoner svenska kronor och bolaget har kunder som Elenia Verkko, Caruna, Savon Voima Verkko och många fler.

Julhälsning från vår kund E.ON

Från och med 2016 går Infratek in i nya service- och projektavtal med kunden E.ON och expanderar därmed vår verksamhet norr om Stockholm, Västkusten, Småland, Östergötland samt Norra och Södra Skåne. Här får vi en julhälsning från Anders Isaksson på E.ON, som tackar för det goda samarbetet och ser framemot fortsatt gott i våra nya områden.

22/12/2015
Julhälsning från vår kund E.ON

─ Jag vill tacka för det goda samarbetet i områdena där vi nu har avtal med er, och hoppas på lika gott samarbete i de områdena ni tar över efter nyår. För oss är kunden i centrum och det är viktigt att ni ser våra kunder som era kunder, ni är våra representanter i fält. Det är en liten bransch och vi behöver ha ett tätt samarbete med fokus på att alltid lösa problemet för elnätskunden. Detta blir tydligt i störningssammanhang, som den goda insats som gjordes nu senast vid de stormar som härjat. Då spelar det ingen roll vem som tillhör vilket bolag – alla hjälps åt för att göra det bra för våra elnätskunder och det är så vi i branschen ska jobba, säger Anders Isaksson, Nätservicechef på E.ON Elnät Sverige AB. 

alt
Anders Isaksson, E.ON
 

Investorinformation

Case

Klicka på en av bilderna under för att läsa om caset

Kund:
Trafikverket
Plats:
Stockholm, Sverige
Utfört arbete:
Drift och underhåll av spår på Stockholm Nord-banan

Sedan oktober 2012 har Infratek totalentreprenad på drift- och underhåll samt felavhjälpning på Stockholm Nord-banan, som innefattar sträckorna Sundbyberg till Bålsta samt Ulriksdal till norr om Uppsala. Totalentreprenaden innebär att Infratek styr och planerar inom gränserna för Trafikverkets säkerhetsföreskrifter, när komponenter ska bytas ut för att förebygga fel. Den andra delen av avtalet gäller akut felavhjälpning med beredskapskedja.

─ Vi jobbar för att tågresenären ska ha en smidig resa enligt tidsplan. Genom tät dialog med kunden förstår vi behov och prioriteringar för banan, nyckeln till det goda arbete som sedan utförs är våra medarbetare. Det är driftiga personer varav flera av dem har spetskompetens – och de är ute och levererar varje dag, säger Jens Jangbäck divisionschef Järnväg.

Grundkontraktet pågår mellan 2012 – 2017, med det första optionsåret förlängs kontraktet fram till sista september 2018. Infratek har möjlighet till ytterligare ett optionsår.

 

Se bilder från caset

Kund:
Ellevio
Plats:
Västkusten, Stockholm och Storstockholm
Utfört arbete:
Utfört arbete: drift- och underhållsarbete och projekt i samtliga Ellvios områden

Sedan januari 2013 har Infratek under Radissonavtalet skött drift- och underhåll på Ellevios nät i områdena Västkusten, Stockholm och Storstockholm samt projekt i samtliga Ellevios områden. Nu väljer Ellevio att lösa ut det andra och sista optionsåret på Radissonavtalet med Infratek, vilket innebär att vi fortsätter med befintligt drift- och underhåll samt projekt på avtalet 2017 ut. 

Förlängningen är ett kvitto på att Infratek levererar kvalité och att Ellevio har fortsatt förtroende för Infratek med medarbetare.

─ Infratek har en bra bredd som rikstäckande leverantör med närvaro i alla Ellevios områden och är även heltäckande vad gäller tjänster inom service och entreprenader på alla spänningsnivåer, säger Jan-Olov Olsson, Contract Manager på Ellevio.

Infratek har beredskap för felavhjälpning dygnet runt, året om och garanterar att personal är på plats inom en till en och en halv timme, beroende på geografiskt område, vid elavbrott. Cirka 670 000 lokalnätskunder omfattas av drift- och underhållsavtalet som Infratek har för Ellevio.  

Se bilder från caset

Kund:
Karlstad kommun
Plats:
Karlstad kommun
Utfört arbete:
Byte av 5000 ljuskällor

Infratek genomför förebyggande underhåll och byter ut 5000 ljuskällor per år i Karlstad kommun.

Bytet av ljuskällor är en del av det drift- och underhållsavtal Infratek har med Karlstad kommun, som startade i september 2012 och pågår fram till september 2017, då Karlstad kommun valt att lösa ut de två optionsåren i avtalet.

I avtalet med Karlstad kommun ingår cirka 22 000 offentliga ljuskällor, vilka är uppdelade i olika områden med cirka 5000 ljuskällor i varje område. Genom dokumenterad och beräknad tidsplan utförs bytena innan ljuskällornas livslängd förbrukats. Belysning, särskilt under de mörka vintermånaderna, är en viktig faktor som underlättar tillvaron och ger ökad trygghetskänsla för individen. Genom planerat underhåll undviks ljusbortfall på lokalgator, villavägar, cykel- och gångbanor, idrottsplatser med mera.

Under arbetet genomgås hela den berörda anläggningen, samtliga ljuskällor byts ut och armaturerna rengörs invändigt. I snitt behöver ljuskällorna bytas ut vart fjärde år och då de flesta lampor i ett område installerats samtidigt, byts dessa också ut samtidigt – så kallat seriebyte. 

Se bilder från caset

Kund:
A-train
Plats:
Stockholm, Sverige
Utfört arbete:
Drift och underhåll av järnvägsanläggningen för Arlanda Express

Sedan 1999 sköter vi drift och underhåll av järnvägsanläggningen för Arlanda Express, höghastighetståget mellan Stockholm central och Arlanda flygplats.

- I det här uppdraget har vi ett helhetsåtagande med funktionsansvar som ställer höga krav på service, tillgänglighet och kvalitet, säger Leif Andersson, affärsutvecklare för järnväg på Infratek.

Underhållsavtalet omfattar drift och underhåll av Ban, El, Signal och Tele (BEST) på järnvägsanläggningen till höghastighetståget mellan Stockholm central och Arlanda flygplats. Tele-delen omfattar även t.ex. passagerarinformationssystem (PIS), larmövervakning (SCADA), telefonväxel (PABX) kameraövervakning (CCTV) m.m. 

Avtalet förlängdes under 2012 och gäller till 2016.

- Uppdraget har kännetecknats av ett långt och nära samarbete mellan A-Train och Infratek samt en gemensam målbild av att vara Sveriges punktligaste tågoperatör. Arlanda Express har för tionde året i rad behållit denna position, säger Per Thorstenson, VD på A-Train.

Kund:
Sørenga Utvikling
Plats:
Oslo, Norge
Utfört arbete:
Byggström

Avdelningen för reservkraft i Oslo har levererat lösningar för byggström till Sørenga Utvikling. Det gamla hamnområdet mitt i Oslo centrum är en ny stadsdel med 850 lägenheter och cirka 2500 invånare. Stadsdelen är ett av de mest omtalade byggprojekten i Norge de senaste åren.

- De provisoriska strömlösningarna från Infratek är nerverna och blodådrorna i detta byggnadsprojekt. Infratek har levererat lösningen för de tre byggfaserna i projektet, något som totalt täcker fem byggplatser, berättar byggnadschef Petter Odlang på Sørenga Utvikling, som är väldigt nöjd med leveransen från Infratek.

- Jag ger reservkraftavdelningen högsta betyg. Medarbetarna kommer när de ska och vi har ett bra samarbete med projektledaren på Infratek, säger Odlang.

Oslos nya stadsdel
Sørenga-byggnationen är en del av förnyelsen av Bjørvika, där Operan och höghusen BarCode också ligger. Infratek satte upp en nätstation på 1000 kVA och flera byggskåp runt Sørenga-halvön.

- Det krävs mycket planering för att ge ström till ett så komplicerat projekt som detta och vi har stött på några utmaningar under vägen. Bland annat kapade en grävmaskin en ledning och vi hade problem med att koppla oss på strömnätet. Men det löste sig och Infratek stod på för att få jobbet gjort, säger Odlang.

Om Sørenga Utvikling
Sørenga Utvikling KS bygger cirka 800 lägenheter på Sørenga-halvön i stadsdelen Bjørvika. Bolaget ägs av byggbolaget Usbl, Backe Gruppen, Oslo Areal, Urbanium och några investerare. Byggnationen betonar arkitektur, miljö och byggnadsteknisk kvalitet. Fyra olika arkitektkontor har bidragit till att rita de nya byggnaderna. Förutom omkring 72 500 kvm boyta kommer området ha cirka 500 kvm näringslokaler, 600 parkeringsplatser under jord och två förskolor. Hela området ska stå klart under 2016.

Se bilder från caset

Om oss

Infratek är Nordens ledande leverantör av tjänster inom byggnation, drift och underhåll av kritisk infrastruktur. Koncernen har ca 1350 anställda och flera kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret ligger i Oslo.

Vår uppgift är att se till att den grundläggande infrastrukturen i samhället fungerar. Det arbete vi dagligen utför för våra kunder berör mer än två miljoner människor runtom i Norden. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom elkraft, kollektivtrafik och belysning m.m.